the eye of the storm

home  | feedback  | contact  | about

site log

world building

conlangs

introduction

essays

loegare

strelwidhan

pholl�gn�

lisene

esperanto

resources

pov-ray

second life

miscellaneousenglish - esperanto

introduction  | links  | learning  | grammar  | dictionary

notes | english | esperanto

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

I  .   (pronoun), mi.

ice  .   glaci-o, (food), glaciajx-o.

idea  .   ide-o.

ideal  .   ideal-o.

identical  .   ident-a.

idiom  .   idiom-o.

idiot  .   idiot-o.

if  .   (conj.), se, as -, kvazaux, (whether), cxu.

ignore  .   ignor-i.

illusion  .   iluzi-o.

illustrate  .   ilustr-i.

image  .   bild-o.

imagine  .   imag-i.

imitate  .   imit-i.

immediate  .   tuj-a.

implicate  .   implik-i.

important  .   grav-a, serioz-a.

importunate  .   altrudem-a.

impose  .   trud-i.

impost  .   impost-o.

impress  .   impres-i.

impulse  .   impuls-o.

in  .   (prep.), en, - the presence of, cxe.

inch  .   col-o.

incite  .   incit-i.

incline  .   (trans.), klin-i.

incommode  .   gxen-i.

indeed  .   (adv.), ja, do, efektiv-e.

index  .   tabel-o.

Indian  .   (American), indian-o, rugxhauxtul-o, - corn, maiz-o.

indifferent  .   indiferent-a.

industry  .   (trade), industri-o.

inebriate  .   ebri-a.

inevitable  .   nepr-a, neevitebl-a.

infect  .   infekt-i.

influence  .   influ-i.

inform  .   inform-i, sciig-i.

ingenuous  .   naiv-a.

inhabitant  .   logxant-o, an-o.

inhale  .   enspir-i.

ink  .   ink-o.

inquire  .   demand-i.

insect  .   insekt-o.

inside  .   (adv.), intern-e, (prep.), en.

insist  .   insist-i.

inspect  .   inspekt-i, ekzamen-i, rigard-i, kontrol-i.

inspire  .   inspir-i.

instantaneous  .   moment-a.

instead of  .   (prep.), anstataux.

instruct  .   instru-i, (order), ordon-i.

insult  .   insult-i.

insure  .   (with a company), asekur-i, (make certain), certig-i.

intelligent  .   inteligent-a.

intend  .   intenc-i.

interest  .   interes-i, (of money), procent-o.

internal  .   intern-a.

interpret  .   interpret-i.

intimate  .   intim-a.

intoxicated  .   ebri-a.

investigate  .   esplor-i, ekzamen-i, elsercx-i.

invite  .   invit-i.

iron  .   (metal), fer-o, (linen), glad-i.

island  .   insul-o.

it  .   (pronoun), gxi.

Italian  .   ital-o.